đại số 10

Dấu của tam thức bậc hai

Lý thuyết về dấu của tam thức bậc hai 1. Định nghĩa tam thức bậc hai Tam thức bậc hai là biểu thức có dạng $\displaystyle f(x)=ax_{{}}^{2}+bx+c$ trong đó $\displaystyle x$ là biến a, b, c là các số đã cho, với a ≠ 0. – Định lí thuận về dấu của tam thức bậc […]

Hàm số bậc nhất y=ax+b

Lý thuyết cơ bản về hàm số bậc nhất y=ax b 1. Khái niệm về hàm số bậc nhất Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức: y = ax b trong đó: a, b là các số cho trước và a ≠ 0. 2. Tính đồng biến và nghịch biến của hàm số […]

Lý thuyết hàm số

Lý thuyết về hàm số, định nghĩa, đồ thị và sự biến thiên. 1. Định nghĩa hàm số Cho D ∈ R, với D ≠ Φ. Một hàm số xác định trên D là một quy tắc f cho tương ứng mỗi số x ∈ D với một và duy nhất chỉ một số y […]