đề thi hsg 6

Đề thi HSG Toán 6 giao lưu Olympic cấp huyện Kinh Môn 2018-2019

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6, giao lưu Olympic cấp huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 150 phút. Câu 1: (2,0 điểm) 1) Tính nhanh A = $ \frac{5}{{19.20}}+\frac{5}{{20.21}}+\frac{5}{{21.22}}+….+\frac{5}{{36.37}}+\frac{5}{{37.38}}$ 2) Rút gọn biểu thức  B = 5.$ \displaystyle \left[ {\frac{{12-\frac{{12}}{7}-\frac{{12}}{{289}}-\frac{{12}}{{85}}}}{{4-\frac{4}{7}-\frac{4}{{289}}-\frac{4}{{85}}}}:\frac{{5+\frac{5}{{13}}+\frac{5}{{169}}+\frac{5}{{91}}}}{{6+\frac{6}{{13}}+\frac{6}{{169}}+\frac{6}{{91}}}}} \right].\frac{{158158}}{{711711}}$ Câu 2: (3,0 điểm) 1) […]

Đề khảo sát HSG môn Toán 6 thành phố Việt Trì 2014-2015

Đề khảo sát học sinh giỏi cấp trường môn Toán lớp 6 trường THCS Nông Trang, thành phố Việt Trì, Phú Thọ năm học 2014-2015. Thời gian làm bài: 120 phút (không tính thời gian giao đề). Câu 1 (1,5 điểm): Thực hiện phép tính. a) $ \displaystyle A=\frac{{24.47-23}}{{24+47-23}}.\frac{{3+\frac{3}{7}-\frac{3}{{11}}+\frac{3}{{1001}}-\frac{3}{{13}}}}{{\frac{9}{{1001}}-\frac{9}{{13}}+\frac{9}{7}-\frac{9}{{11}}+9}}$ b) M = $ \frac{{1+2+{{2}^{2}}+{{2}^{3}}+…+{{2}^{{2012}}}}}{{{{2}^{{2014}}}-2}}$ Câu 2 (2,5 điểm) […]

Đề kiểm tra khảo sát đội tuyển HSG Toán 6 tỉnh Đồng Tháp 2016-2017

Đề thi khảo sát đội tuyển học sinh giỏi môn Toán lớp 6 Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Tháp năm học 2016-2017. Ngày kiểm tra: 27/01/2017. Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu I: (4.0 điểm). Thực hiện phép tính 1) A = $ \frac{{5.{{{({{2}^{2}}{{{.3}}^{2}})}}^{9}}.{{{({{2}^{2}})}}^{6}}-2.{{{({{2}^{2}}.3)}}^{{14}}}{{{.3}}^{4}}}}{{{{{5.2}}^{{28}}}{{{.3}}^{{18}}}-{{{7.2}}^{{29}}}{{{.3}}^{{18}}}}}$ 2) B = […]

Đề thi học sinh giỏi Toán 6 số 15

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian chép đề) Bài 1: (6,0 điểm).Tính nhanh: a) $ \displaystyle A=\frac{{{3}^{2}}}{1.4}+\frac{{{3}^{2}}}{4.7}+\frac{{{3}^{2}}}{7.10}+…+\frac{{{3}^{2}}}{97.100}$ b) B = (-528) + (-12) + (-211) + 540 + 2225 c) $ \displaystyle C=\frac{1+3+{{3}^{2}}+{{3}^{3}}+…+{{3}^{2012}}}{{{3}^{2014}}-3}$ d) $ \displaystyle D=\frac{2}{20}+\frac{2}{30}+\frac{2}{42}+\frac{2}{56}+\frac{2}{72}+\frac{2}{90}$ e) So sánh: $ \displaystyle N=\frac{5}{{{10}^{2005}}}+\frac{11}{{{10}^{2006}}}$ và $ \displaystyle M=\frac{11}{{{10}^{2005}}}+\frac{5}{{{10}^{2006}}}$ Bài 2: (3,0 điểm)         […]

Đề thi học sinh giỏi Toán 6 số 14

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian chép đề) Bài 1( 2 điểm):  a)Tìm x biết:  $ \displaystyle {{\left( x-\frac{1}{3} \right)}^{2}}-\frac{1}{4}=0$ b) Tìm x, y ∈ N biết 2x + 624 = 5y Bài 2( 2 điểm): a) So sánh: $ \displaystyle \frac{-22}{45}$ và $ \displaystyle \frac{-51}{103}$ b) So sánh: $ \displaystyle A=\frac{{{2009}^{2009}}+1}{{{2009}^{2010}}+1}$ và $ \displaystyle […]