đề thi hsg 7

Đề thi HSG Toán 7 cấp trường huyện Hòa Vang 2018-2019

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 7 cấp trường huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng năm học 2018-2019. Bài 1: (3 điểm) Tính bằng cách hợp lý. a) $ \displaystyle \frac{7}{9}\cdot \frac{{11}}{{13}}+\frac{{11}}{9}\cdot \frac{2}{{13}}$ b) $ \displaystyle \frac{1}{{15}}+\frac{1}{{35}}+\frac{1}{{63}}+\ldots +\frac{1}{{399}}$ c) $ \displaystyle \frac{{\frac{5}{{11}}-\frac{7}{{19}}+\frac{1}{{13}}}}{{\frac{{10}}{{11}}-\frac{{14}}{{19}}+\frac{2}{{13}}}}\cdot \frac{{\frac{8}{{23}}+\frac{{12}}{{29}}+\frac{4}{5}}}{{\frac{2}{{23}}+\frac{3}{{29}}+\frac{1}{5}}}$ Bài 2: (1,5 điểm) Tìm x, biết: a) 50%x – […]

Đề thi HSG Toán 7 giao lưu Olympic cấp huyện Kinh Môn 2018-2019

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 7, giao lưu Olympic cấp huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 150 phút. Câu 1: ( 2,0 điểm) 1) Tính  M = $ \displaystyle \frac{{\frac{3}{4}-\frac{3}{{11}}+\frac{3}{{13}}}}{{\frac{5}{4}-\frac{5}{{11}}+\frac{5}{{13}}}}+\frac{{\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{4}}}{{\frac{5}{4}-\frac{5}{6}+\frac{5}{8}}}$ 2)  Tính  A=$ \displaystyle \frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+…+\frac{1}{{2019}}$ ;  B =$ \displaystyle \frac{1}{{2018}}+\frac{2}{{2017}}+\frac{3}{{2016}}+…+\frac{{2017}}{2}+\frac{{2018}}{1}$.  Tính $ \displaystyle \frac{A}{B}$ Câu 2: […]

Đề thi khảo sát chất lượng HSG Toán 7 đợt 1

Câu I(6đ). 1. Rút gọn biểu thức: $ \displaystyle A=\frac{{{4}^{5}}{{.9}^{4}}-{{2.6}^{9}}}{{{2}^{10}}{{.3}^{8}}+{{6}^{8}}.20}$ 2. So sánh: (-32)9 và (-18)13 3. Chứng tỏ rằng: 817– 279– 913 chia hết cho 405. Câu II(4đ). 1. Tìm x biết: a) $ \displaystyle \frac{x+4}{2000}+\frac{x+3}{2001}=\frac{x+2}{2002}+\frac{x+1}{2003}$ b) $ \displaystyle \frac{x+3}{x+4}>1$ 2. Có 16 tờ tiền mệnh giá 20 000đ, 50 000đ, 100 000đ. Tổng […]

Đề thi học sinh giỏi Toán 7 số 3

Thời gian làm bài: 120 phút Câu 1. ( 2đ) Cho: $ \displaystyle \frac{a}{b}\ \ =\ \frac{b}{c}\ =\ \frac{c}{d}$  . Chứng minh: $ \displaystyle {{\left( \frac{a+b+c}{b+c+d} \right)}^{3}}\ =\ \frac{a}{d}$ . Câu 2. (1đ). Tìm A biết rằng: A = $ \displaystyle \frac{a}{b+c}\ =\ \frac{c}{a+b}\ =\ \frac{b}{c+a}$. Câu 3. (2đ) Tìm để $ \displaystyle x\in Z$  để A […]