Toán lớp 5

Kiến thức lý thuyết Toán lớp 5, các dạng toán cơ bản và nâng cao Toán 5, bài tập Toán 5 bồi dưỡng học sinh khá giỏi ôn luyện trong các kì thi.

Phân số thập phân – Toán lớp 5

Lý thuyết phân số thập phân: Một số phân số có thể viết thành phân số thập phân. a) Các phân số: $ \displaystyle \frac{3}{{10}};\frac{5}{{100}};\frac{{17}}{{1000}};\ldots $ có mẫu số là 10; 100; 1000; … gọi là các phân số thập phân. b) Nhận xét: $ \displaystyle \frac{3}{5}=\frac{{3.2}}{{5.2}}=\frac{6}{{10}};\frac{7}{4}=\frac{{7.25}}{{4.25}}=\frac{{175}}{{100}}$

Ôn tập: Khái niệm về phân số – Toán lớp 5

Lý thuyết Khái niệm về phân số: Viết: $ \displaystyle \frac{2}{3}$ Đọc: hai phần ba Viết: $ \displaystyle \frac{6}{10}$ Đọc: năm phần mười Viết: $ \displaystyle \frac{3}{4}$ Đọc: ba phần tư Viết: $ \displaystyle \frac{40}{100}$ Đọc: bốn mươi phần một trăm, hay bốn mươi phần trăm. $ \displaystyle \frac{2}{3},\frac{5}{{10}};\frac{3}{4};\frac{{40}}{{100}}$ là các phân số. *Chú ý: […]