Đề kiểm tra tiếng Việt lớp 1 học kỳ 1 – số 10

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng Việt lớp 1

Đề 10

1. Kiểm tra đọc

a) Đọc thành tiếng các vần: om, âm, êt, iêt

b) Đọc thành tiếng các từ ngữ: làng xóm, quả cam, dệt lụa, siết tay

c) Đọc thành tiếng các câu:

Con suối ven rừng rì rầm chảy. Đàn dê mải miết gặm cỏ bên sườn đồi.

d) Nốì ô chữ cho thích hợp :

Đề kiểm tra tiếng Việt lớp 1 học kỳ 1 – số 10

e) Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống:

êt hay iêt: d… vải. V….. Nam đất nước ta

om hay am: quả tr…´..i, nh….´… lửa

2. Kiểm tra viết

a) Vần: iêm, uôt, ăc, oăc, ung

b) Từ ngữ: bay lượn, cái xắc, bước ngoặc, cánh buồm

c) Câu:

Trong vòm lá mới chồi non

Chùm cam bà giữ vẫn còn đung đưa

Quả ngon dành tận cuối mùa

Chờ con, phần cháu bà chưa trảy vào.

HƯỚNG ĐẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐlỂM

1. Kiểm tra đọc (10 điểm)

a) Đọc thành tiếng các vần (2 điểm)

– Đọc đúng, to, rõ ràng, đảm bảo thời gian quy định: 0,4 điểm/ vần.

– Đọc sai hoặc không đọc được (dừng quá 5 giây/vần): không có điểm.

b) Đọc thành tiếng các từ ngữ (2 điểm)

– Đọc đúng, to, rõ ràng, đảm bảo thời gian quy định: 0,4 điểm/ từ ngữ.

– Đọc sai hoặc không đọc được (dừng quá 5 giây/từ ngữ): không có điểm.

c) Đọc thành tiếng các câu văn (2 điểm)

– Đọc đúng, to, rõ ràng, trôi chầy: 1 điểm/câu.

– Đọc sai hoặc không đọc được (dừng quá 5 giây/từ ngữ): không có điểm.

d) Nối ô từ ngữ (2 điểm)

– Đọc hiểu và nốì đúng: 0,5 điểm/cặp từ ngữ,

– Các cặp từ ngữ nôi đúng:

làng xóm – đông vui; thời tiết — khắc nghiệt;

cây trái – sum sê; hương đồng – thơm mát.

– Nôi sai hoặc không nối được: không có điểm.

e) Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống (2 điểm)

– Điền đúng: 0,5 điểm/vần.

– Các vần điền đúng: dệt vải, Việt Nam đất nước ta, quả trám, nhóm lửa

– Điền sai hoặc không điền dược: không có điểm.

2. Kiểm tra viết (10 điểm)

a) Vần (2 điểm)

– Viết đúng, thẳng dòng, đúng cỡ chữ: 0,4 điểm/vần.

– Viết sai hoặc không viết: không có điểm.

b) Từ ngữ (4 điểm)

– Viết đúng, thẳng dòng, đúng cỡ chữ: 0,5 điểm/chữ.

– Viết đúng, không đều nét, không đúng’ cỡ chữ: 0,25 điểm/chữ.

– Viết sai hoặc không viết được: không có điểm.

c) Câu (4 điểm)

– Viết đúng các từ ngữ trong câu, thẳng dòng, đúng cỡ chữ: 1 điểm/câu (dòng thơ).

– Viết sai hoặc không viết: không có điểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *