Ôn tập: So sánh hai phân số – Toán lớp 5

Lý thuyết ôn tập: So sánh hai phân số.

a) Trong hai phân số cùng mẫu số:

Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn.

Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn.

Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

Ví dụ: $ displaystyle frac{2}{7}<frac{5}{7};quad frac{5}{7}>frac{2}{7}$

b) Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó rồi so sánh các tử số của chúng.

Ví dụ: So sánh hai phân số $ displaystyle frac{3}{4}$ và $ displaystyle frac{5}{7}$.

Quy đồng mẫu số hai phân số: $ displaystyle frac{3}{4}$ và $ displaystyle frac{5}{7}$.

$ displaystyle frac{3}{4}=frac{{3times 7}}{{4times 7}}=frac{{21}}{{28}}$;                                $ displaystyle frac{5}{7}=frac{{5times 4}}{{7times 4}}=frac{{20}}{{28}}$

Vì 21 > 20 nên $ displaystyle frac{{21}}{{28}}>frac{{20}}{{28}}$

Vậy: $ displaystyle frac{3}{4}>frac{5}{7}$.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *