Phiếu bài tập số 24 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu

PHIẾU BT SỐ 24: QUY TẮC DẤU NGOẶC VÀ QUY TẮC CHUYỂN VẾ

Bài 1: Tính tổng sau một cách hợp lí:

a) $ 215+left( {-38} right)-left( {-58} right)+90-85$

b) $ 917-left( {417-65} right)$

c) $ 31-left[ {26-left( {2017+35} right)} right]$

d) $ 54+left( {-37+10-54+67} right)$

e) $ left( {326-43} right)+left( {174-57} right)$

f) $ left( {351-875} right)-left( {125-149} right)$

g) $ -418-left{ {-218-left[ {-118-left( {-131} right)} right]+2017} right}$

h) $ left( {-2} right)+7+left( {-12} right)+17+…+left( {-52} right)+57$

i) $ left( {-30} right)+left( {-29} right)+…+48+49+50$

Bài 2: Rút gọn các biểu thức sau:

a) $ A=left( {71+x} right)-left( {-24-x} right)+left( {-35-x} right)$

b) $ B=x-34-left[ {left( {15+x} right)-left( {23-x} right)} right]$

c) $ C=left( {-15+left| x right|} right)+left( {25-left| {-x} right|} right)$

Bài 3: Tìm số nguyên x, biết:

a) $ left( {-x+31} right)-39=-69+11$

b) $ -129-left( {35-x} right)=55$

c) $ left( {-37} right)-left| {7-x} right|=-127$

d) $ left| {x-14} right|+left( {-6} right)<-4$

e) $ 43+left( {9-21} right)=315-left( {x+315} right)$

f) $ -7+left| {x-4} right|=-3$

g) $ left( {15-x} right)+left( {x-12} right)=7-left( {-5+x} right)$

h) $ x-left{ {57-left[ {42+left( {-23-x} right)} right]} right}=13-left{ {47+left[ {25-left( {32-x} right)} right]} right}$

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.