100 đoạn hội thoại tiếng Anh giao tiếp hằng ngày

100 ĐOẠN HỘI THOẠI TIẾNG ANH GIAO TIẾP HẰNG NGÀY

Lesson 1: WHERE ARE YOU FROM?

Hello.

Hi.

How are you?

I’m good. How are you?

Good. Do you speak English?

A little. Are you American?

Yes.

Where are you from?

I’m from California.

Nice to meet you.

Nice to meet you too.

Lesson 2: DO YOU SPEAK ENGLISH?

Excuse me, are you American?

No.

Do you speak English?

A little, but not very well.

How long have you been here?

2 months.

What do you do for work?

I’m a student. How about you?

I’m a student too.

Lesson 3: WHAT’S YOUR NAME?

Excuse me, what’s your name?

My name is Jessica. What’s yours?

John.

You speak English very well.

Thank you.

Do you know what time it is?

Sure. It’s 5:10PM.

What did you say?

I said it’s 5:10PM.

Thanks.

You’re welcome.

Tải tài liệu về để xem đầy đủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *