125 Câu hỏi trả lời khi phỏng vấn xin việc bằng Tiếng Anh

125 CÂU HỎI TRẢ LỜI KHI PHỎNG VẤN XIN VIỆC BẰNG TIẾNG ANH

Basic Interview Questions I …………………………………………………………………………….8
Basic Interview Questions II……………………………………………………………………………. 8
School Related Interview Questions………………………………………………………………….. 8
Work Related Interview Questions I …………………………………………………………………..8
Work Related Interview Questions II ………………………………………………………………….9
Work Related Interview Questions III …………………………………………………………………9
Working With People Interview Quetions …………………………………………………………..10
Miscellaneous Interview Questions……………………………………………………………………10
SAU ÐÂY LÀ CÁC CÂU TRẢ LỜI: …………………………………………………………………..10
Basic Interview Questions I …………………………………………………………………………….10
Short Answers …………………………………………………………………………………………….10
Long Answer……………………………………………………………………………………………… 11
Short Answers ……………………………………………………………………………………………11
Long Answers …………………………………………………………………………………………….11
Short Answers ……………………………………………………………………………………………12
Long Answers …………………………………………………………………………………………….13
Short Answers…………………………………………………………………………………………… 13
Long Answers …………………………………………………………………………………………….14
Short Answer…………………………………………………………………………………………….. 14
Long Answer ………………………………………………………………………………………………15
“Where do you see yourself in five years?” ………………………………………………………..15
Short Answers …………………………………………………………………………………………..15
Long Answers…………………………………………………………………………………………… 15
Short Answers ……………………………………………………………………………………………16
Long Answer…………………………………………………………………………………………….. 16
Short Answers…………………………………………………………………………………………… 17
Long Answer ……………………………………………………………………………………………..17
Short Answers ……………………………………………………………………………………………17
Long Answer ……………………………………………………………………………………………..18
Short Answers …………………………………………………………………………………………..18
Long Answer…………………………………………………………………………………………….. 18
The Following 2 Users………………………………………………………………………………… 19
Short Answers …………………………………………………………………………………………..19
Long Answer…………………………………………………………………………………………….. 19
“In what ways do you manage your time well?” …………………………………………………..19
Short Answer…………………………………………………………………………………………….. 20
Long Answer ………………………………………………………………………………………………20
“Are you good at dealing with change?”……………………………………………………………. 20
Short Answers ……………………………………………………………………………………………20
Long Answer……………………………………………………………………………………………… 20

Download file tài liệu để xem chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *