Đề KSCL đầu năm môn Toán 7 thị xã Chí Linh, Hải Dương 2018-2019 có đáp án

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7, phòng giáo dục và đào tạo thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương 2018-2019. Thời gian làm bài 60 phút có đáp án.

Câu 1 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể):

a)      $ 3frac{1}{4}+(-5).frac{1}{5}-left( {-7frac{3}{4}} right)$ b)     $ -frac{1}{2}-left( {frac{{-3}}{5}} right)+left( {frac{{-1}}{9}} right)+frac{1}{{27}}+frac{7}{{18}}+frac{4}{{35}}-left( {-frac{2}{7}} right)$
c)      $ frac{{frac{4}{{17}}-frac{4}{{49}}+frac{4}{{31}}}}{{frac{3}{{17}}-frac{3}{{49}}+frac{3}{{31}}}}$  

Câu 2 (2,5 điểm). Tìm x, biết

a)      $ 3-x=1frac{1}{4}$ b)     $ x-35%x=frac{{13}}{2}$ c)      $ 3frac{1}{3}x+16frac{3}{4}=1,75$

Câu 3 (2,0 điểm).

Một lớp học có 45 học sinh bao gồm học sinh Giỏi, Khá và Trung bình. Số học sinh Trung bình chiếm $ frac{7}{{15}}$ số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng $ frac{5}{8}$ số học sinh còn lại. Tính số học sinh Giỏi của lớp.

Câu 4 (2,0 điểm).

Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy, Oz sao cho $ widehat{{xOy}}={{60}^{0}}$ và $ widehat{{xOz}}={{120}^{0}}$.

a) Tính $ widehat{{ytext{O}z}}$.

b) Tia Oy có là tia phân giác của $ widehat{{xtext{O}z}}$ không? Vì sao?

Câu 5 (1,0 điểm).

So sánh A và B biết: $ A=frac{{{{7}^{{2013}}}+1}}{{{{7}^{{2014}}}+1}}$ và  $ B=frac{{{{7}^{{2014}}}+1}}{{{{7}^{{2015}}}+1}}$.

ĐÁP ÁN:

Đề KSCL đầu năm môn Toán 7 thị xã Chí Linh, Hải Dương 2018-2019 có đáp án

Đề KSCL đầu năm môn Toán 7 thị xã Chí Linh, Hải Dương 2018-2019 có đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *