Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 nghỉ dịch Corona 10/4 có đáp án

Phiếu bài tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 1 ngày 10 tháng 4 dành cho học sinh tự làm trong đợt nghỉ dịch virus Corona ngày 10/4/2020. Có đáp án.

*Chú ý: link tải phiếu bài tập ở dưới bài viết này

Task 1. Odd one out

1, A. tiger B. snake C. rubber D. giraffe
2, A. milk B. water C. juice D. bread
3, A, like B. little C. tall D. big
4, A, zoo B. parrot C. zebra D. monkey
5, A. yogurt B. rice C. meat D. girl

Task 2. Choose correct answer

1, What do you like to drink?

I like …………………

A. cats

B. fish

C. bread

D. orange juice

2, Do you like elephants?

………………………………..

A. Yes, I have.

B. No, I don’t.

C. No, I haven’t.

D. Yes, I don’t.

3, I have got ………………………….. for desert.

A. fish

B. bread

C. rice

D. banana

4, She ………………… eggs, fish and an apple.

A. have got

B. got

C. haven’t got

D. has got

5, Does she like snakes?

A. Yes, She has.

B. Yes. He does

C, No, she doesn’t.

D. No, she don’t

Task 3. Order the words

1, monkey/ Do/ like/ you?

………………………………………………………………………………………………………

2, do./ I/ Yes,

………………………………………………………………………………………………………

3, like/ Do/ yogurt?/ you

……………………………………………………………………………………………………….

4, I/don’t./ No

…………………………………………………………………………………………………

5, rice./ ‘ve got/ I

…………………………………………………………………………………………………..

6, snake/ don’t like/ I

……………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

Task 1. Odd one out

1 – C; 2 – D; 3 – B; 4 – A; 5 – D;

Task 2. Choose correct answer

1 – D; 2 – B; 3 – B; 4 – D; 5 – C;

Task 3. Order the words

1 – Do you like monkey?

2 – Yes, I do.

3 – Do you like yogurt?

4 – No, I don’t.

5 – I’ve got rice.

6 – I don’t like snake.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *