Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 nghỉ dịch Corona 9/4 có đáp án

Phiếu bài tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 1 ngày 9 tháng 4 dành cho học sinh tự làm trong đợt nghỉ dịch virus Corona ngày 9/4/2020. Có đáp án.

*Chú ý: link tải phiếu bài tập ở dưới bài viết này

Task 1. Order the words.

1. is / it/ a / book.

……………………………………………………

2. This / bike / is / my.

……………………… ………………..

3. It/ pencil / isn’t / No/ It / a / is .

……………………………………………………

4. favorite / is / My / color / yellow.

……………………………………………………

5. in / I’m / 1/ grade.

……………………………………………………

Task 2. Circle the correct word. 

1) One hands / hand

2) Three apple / apples

3) Ten fingers / finger

4) One jump rope/ Jump ropes

5) One face/ faces

6) Four window / windows

7) Two computer / computers

8) Five table / tables

Task 3. Write one word to complete the sentence.

I am Tam. I’m twelve ______1____ old. I ____2__ a student. This is my family: my father, my mother, my sister and me. My father is ___3___ teacher. He is forty years _____4_____. My mother ___5___ a nurse.

ĐÁP ÁN

Task 1. Order the words.

1 – It is a book.

2 – This is my bike.

3 – No, it isn’t. It is a pencil.

4 – My favorite color is yellow.

5 – I’m in grade 1.

Task 2. Circle the correct word.

1) One hand

2) Three apples

3) Ten fingers

4) One jump rope

5) One face

6) Four windows

7) Two computers

8) Five tables

Task 3. Write one word to complete the sentence.

1 – years; 2 – am; 3 – a; 4 – old; 5 – is;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *