Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 nghỉ dịch Corona 11/4 có đáp án

Phiếu bài tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 1 ngày 11 tháng 4 dành cho học sinh tự làm trong đợt nghỉ dịch virus Corona ngày 11/4/2020. Có đáp án.

*Chú ý: link tải phiếu bài tập ở dưới bài viết này

Task 1. Add adjectives to the sentences

Ex: This is a monkey. (little)

This is a little monkey.

1. This is an elephant. (big)

………………………………………………………………

2. This is a giraffe. (tall)

………………………………………………………………

3. This is a snake. (green)

………………………………………………………………

4. This is an orange. (small)

………………………………………………………………

Task 2. Read the passage and answer questions 

Peter and Jane are in a café. It’s dinnertime. Peter has got bread, meat and eggs. For desert, he has got bananas and yogurt. He drinks milk. Jane has got carrots, fish and rice. For desert, she has got grapes and ice cream. She drinks apple juice.

1, Where are Peter and Jane?

……………………………………………………………………………………………………

2, What has Peter got for his desert?

……………………………………………………………………………………………………

3, What does Peter drink?

……………………………………………………………………………………………………

4, Has Jane got bread, meat and eggs?

……………………………………………………………………………………………………

5, What does Jane drink?

…………………………………………………………………………………………………….

Task 3. Match

AB
1. What’s your name?a. It is a fish
2. Good bye, Hannahb. I’m eight
3. What is it?c. Yes, she is
4. Is it a pen?d. Bye, Beakie.
5. How old are you?e. My name’s Peter
6. Is she a doctor?f. No, it isn’t

ĐÁP ÁN

Task 1. Add adjectives to the sentences

1 – This is a big elephants.

2 – This is a tall giraffe.

3 – This is a green snake.

4 – This is a small orange.

Task 2. Read the passage and answer questions

1 – They are in a café.

2 – He has got bananas and yogurt.

3 – He drinks milk.

4 – No, she doesn’t.

5 – She drinks apple juice.

Task 3. Match

1 – e; 2 – d; 3 – a; 4 – f; 5 – b; 6 – c;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *