Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 nghỉ dịch Corona 8/4

Phiếu bài tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 1 ngày 8 tháng 4 dành cho học sinh tự làm trong đợt nghỉ dịch virus Corona ngày 8/4/2020. Có đáp án.

*Chú ý: link tải phiếu bài tập ở dưới bài viết này

Task 1. Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. are / how / you?

……………………………………………

2.am / seven / old / / years / I.

……………………………………………

3.is / what / it?

……………………………………………

4.is / a / it / buffalo

……………………………………………

5.is / this / eraser / an

……………………………………………

6.color / is / what / it?

……………………………………………

7.pen / my / green / is.

………………………………………………

8.are /old / you how?

………………………………

Task 2. Sắp xếp các từ sau vào hai cột cho đúng chủ đề:

Pen , father , pencil , eraser , grandfather , mother , desk , backpack , sister , brother , pencil sharpener , uncle , aunt , ruler , notebook , grandmother , son , chair

Dụng cụ học tậpGia đình

Task 3. Điền chữ số tiếng Anh hoàn thành phép tính

a. three + nine = ……………

b. four + eight = ……………

c. one + twelve = ……………

d. five + nine = ……………

e. fifteen – ten = ……………

f. two + eleven = ……………

ĐÁP ÁN

Task 1. Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1 – How are you?

2 – I am seven years old.

3 – What is it?

4 – It is a buffalo.

5 – This is an eraser.

6 – What color is it?

7 – My pen is green.

8 – How old are you?

Task 2. Sắp xếp các từ sau vào hai cột cho đúng chủ đề:

Dụng cụ học tậpGia đình
Penfather
pencilgrandfather
erasermother
desksister
backpackbrother
pencil sharpeneruncle
ruleraunt
notebookgrandmother
chairson

Task 3. Điền chữ số tiếng Anh hoàn thành phép tính

a. three + nine = ……twelve………

b. four + eight = ……twelve………

c. one + twelve = …….thirteen……..

d. five + nine = …….fourteen……..

e. fifteen – ten = ……..five…….

f. two + eleven = ……thirteen………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *